Víťazi ročníkov súťaže

 


Víťazi 3. ročníka (2008)
 

Z celkového počtu 20 prihlásených projektov boli víťazné:

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
MESTO ŽIAR NAD HRONOM
za projekt "Žiar nad Hronom na ceste k ekonomicky udržateľnému, spravodlivému a motivujúcemu systému nakladania s odpadmi"

Projekt predstavuje komplexný, maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, zodpovedajúci potrebám obyvateľov a kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia je nevyhnutnosťou pri zabezpečovaní potrieb občanov a preto si projekt, ktorý mesto Žiar nad Hronom zavádza, pri rešpektovaní miestnych špecifík môže nájsť svoje uplatnenie v každej obci alebo meste.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
za projekt
"Riadenie odpadového hospodárstva vo Volkswagen Slovakia, a.s. závod Bratislava"

Projekt predstavuje komplexné riešenie vzniku odpadov pre viac ako 8000 zamestnancov: od separovaného zberu odpadov priamo na mieste vzniku na linke do pristavených kontajnerov podľa farebného konceptu VW SK, cez interné nakladanie s odpadmi v rámci areálu (zberné miesta odpadov okolo hál a centrálne odpadové hospodárstvo) až po konečné zhodnotenie/zneškodnenie odpadov u externých zmluvných partnerov.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
QEL, s.r.o. a spolupracujúce firmy
za projekt "Plazmový reaktor na zhodnocovanie odpadov"

Riešiteľský tím zložený zo slovenských odborníkov z vedy a praxe (prof. Imriš – TU Košice, Qel s.r.o. a Unitechbj, s.r.o) sedem rokov pracuje na riešení tejto unikátnej „čistej“ technológie na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov plazmovou technológiou, bez škodlivých vplyvov na životné prostredie s materiálovým a energetickým zhodnotením.
 


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. INGRIDA DRAVECKÁ
(Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene)
za projekt
"Návrh riešenia problematiky nakladania s komunálnym odpadom v rómskej komunite v obci Tuhrina"
  

Projekt predstavuje originálne ukážky vplyvov bezzásadového nakladania s odpadom na krajinu a poskytuje memento o možnosti priameho a nepriameho ovplyvňovania ekológie vnútrozemských vôd a možno aj čistoty podzemných vôd. Zároveň v najmodernejších poňatiach obnoviteľných zdrojov sa samotný odpad stáva kvázi obnoviteľným zdrojom. Projekt ukazuje tak odborne zreteľne ako nikto doteraz, ako jedna špecifická komunita Slovenska môže dosť výrazne prispieť k zavedeniu tejto predstavy.

Študentskú cenu v hodnote 10.000,-SKK (331,94 EUR) podporila spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.  

 


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020