Víťazi 5. ročníka (2010)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
OBEC NESVADY
za projekt "Cesta k čistejšej budúcnosti "

Odborná komisia ocenila úsilie miestnej samosprávy obce Nesvady pri zavádzaní a uplatňovaní komplexného systému triedeného zberu odpadov. Obec úspešne využíva všetky dostupné nástroje na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu vrátane pravidelnej práce s verejnosťou.  V obci sú vytvorené priaznivé podmienky pre separovaný zber širokého spektra zložiek komunálneho odpadu vrátane nebezpečných odpadov a biologicky rozložiteľných odpadov. Obec ako jedna z mála v SR separuje odpad aj na miestnom cintoríne. Výsledkom ich úsilia je vysoká miera využitia druhotných surovín, znižovanie nákladov na zabezpečenie služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi z obecného rozpočtu a predovšetkým čistota verejných priestranstiev a extravilánu. Obecný úrad v Nesvadoch je pozitívnym príkladom toho ako sa dá aj v súčasných podmienkach SR vytvoriť úspešný a udržateľný systém nakladania s komunálnym odpadom pri dodržaní hierarchie odpadového hospodárstva. Cenu preberal prednosta Obecného úradu Ing. Ján Luca.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
AHOLD RETAIL Slovakia, k.s.
za projekt „Komplexný systém odpadového hospodárstva v predajnej sieti spoločnosti AHOLD Retail Slovakia k.s.“

Ocenenie komisia pridelila spoločnosti Ahold Retail Slovakia za systémové riešenie svojho firemného odpadového hospodárstva. Spoločnosť postupným zavádzaním opatrení a uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva dosiahla pozoruhodné výsledky pri nakladaní s odpadmi. Výsledkom ich dvojročného úsilia vo všetkých obchodných prevádzkach v SR je významná zmena v prospech materiálového zhodnocovania vzniknutých odpadov na úkor ich predchádzajúceho zneškodňovania. Kým v roku 2008 tvoril odpad spoločnosti vyvážaný na skládky 57 percent a zhodnocovaný odpad 43 percent, tento rok skončilo na skládkach už len 33 percent odpadov a 67 percent išlo na recykláciu. Cenu prevzala manažérka oddelenia Real Estate, Andrea Julényová.   


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
KURUC - COMPANY spol. s r.o.
za projekt „Zber a recyklácia z viacvrstvových kompozitných obalov“

Hodnotiaca komisia ocenila inovatívne aktivity spoločnosti KURUC-COMPANY spol. s r.o. v oblasti zavedenia zberu viacvrstvových kompozitných obalov na komunálnej úrovni a na školách a osobitne v uplatnení technologického riešenia výroby produktov nasávanej kartonáže. Nová technológia umožnila spoločnosti ponúknuť na trhu nový sortiment výrobkov. Cenu prevzal konateľ spoločnosti František Kurucz.


Víťaz podkategórie "Inovatívny počin"
Občianske združenie TATRY
za projekt „Nesaparujte sa! Separujte s nami.“

Občianske združenie Tatry získalo ocenenie za mimoriadne, dlhoročné úsilie zamerané na podporu separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu v regióne Liptovského Mikuláša. Uznanie si zaslúži predovšetkým široké spektrum aktivít, ktoré občianske združenie využilo v rámci projektu, nasadenie dobrovoľníkov a pozitívne výsledky pri zbere a zhodnocovaní jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Vysoko bola tiež hodnotená úroveň partnerstva OZ Tatry s mestami a obcami regiónu v záujme napĺňania spoločných cieľov v oblasti separácie odpadov. Cenu prevzala RNDr. Jana Júdová, členka predstavenstva OZ Tatry.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Viktor Tóth
študent  Technickej univerzity vo Zvolene
za projekt "Ekologické spracovanie odpadu“."
  
Komisia ocenila Komisia ocenila originálny prístup študenta pri hľadaní možností spracovania odpadu z PET fliaš a dreva.

Študentskú cenu v hodnote 350,-EUR podporila spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.  

 


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020