Víťazi ročníkov súťaže

 


Víťazi 8. ročníka (2013)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Obec Chocholná - Velčice  
za projekt "Reforma odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice"

Víťazom kategórie komunálne odpadové hospodárstvo sa stala obec Chocholná-Velčice s projektom „Reforma odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice“. Projekt zahŕňa organizačné i technické opatrenia zamerané na znižovanie množstva skládkovaného komunálneho odpadu, zvyšovanie množstva vytriedeného odpadu a zabezpečenie finančnej rovnováhy medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Zavedenie účinných motivačných nástrojov, kontroly a komunikácie s občanmi sa prejavilo vo výraznom zlepšenie všetkých sledovaných ukazovateľov nakladania s komunálnym odpadom. Cenu odovzdávali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a výkonný riaditeľ združenia SLICPEN Miroslav Jurkovič. Cenu preberal starosta obce Chocholná-Velčice Ľubomír Škriečka.   


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
ARGUSS, s.r.o.

za projekt „Zber a spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortuti v SR

V kategórii firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom stala spoločnosť ARGUSS. V súťaži uspela s projektom „Zber a spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortuti v SR“. Spoločnosť ARGUSS za 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu vybudovala výkonnú zbernú sieť na zber opotrebovaných svetelných zdrojov a autorizované zariadenie na ich spracovanie. Zásadným spôsobom tak prispela k environmentálnemu nakladaniu s odpadmi zo svetelných zdrojov už od čias, keď táto povinnosť nebola u nás legislatívne upravená. Cenu odovzdávali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a riaditeľ asociácie ASPEK Pavel Jech. Cenu preberali konatelia spoločnosti Mária Kepková a Vojtech Chovanec.    


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov TUKE HF v Košiciach a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
za projekt „Laboratórium spracovania priemyselných odpadov“

Kategóriu Inovatívne riešenia tento rok ovládli spoločne Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov TUKE HF v Košiciach a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. z
Podbrezovej s projektom: „Laboratórium spracovania priemyselných odpadov“. Laboratórium spracovania priemyselného odpadu úspešne pomáha riešiť aktuálne problémy Železiarní Podbrezová v oblasti environmentálnej politiky a strategických úloh spracovania priemyselných odpadov. Využíva sa tiež na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podniku z hľadiska manažmentu odpadov, ako aj k výchove absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia špecializovaných pre potrebu Železiarní v Podbrezovej. Cenu odovzdávali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ asociácie APOH Peter Krasnec. Cenu preberali za vedúci Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov TUKE HF a konateľ ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. Ľudovít Parilák.   


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a NATUR-PACK a.s.
za projekt „Moderne o odpadoch s NATUR-PACK, a.s.“

Víťazom kategórie environmentálna výchova sa stali Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a NATUR-PACK a.s. za projekt „Moderne o odpadoch s NATUR-PACK a.s.“ Prvenstvo si odniesli za nápaditosť a širokú využiteľnosť multimediálneho výučbového softvéru pre interaktívne tabule. Softvér umožňuje zábavnou a príťažlivou formou oboznamovať rôzne vekové skupiny detí v rámci viacerých vyučovacích predmetov s problematikou odpadov. Cenu odovzdávali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a konateľ Reclay Group Fritz Flanderka. Cenu preberali za CEEV projektová manažérka Zuzana Dovalová a generálny riaditeľ NATUR-PACK, a.s. Michal Sebíň.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Bc. Peter Sedmák 
študent Technickej univerzity v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STÚ
za projekt "Návrh a dimenzovanie malej farmárskej bioplynovej stanice".

  

V konkurencii študentských prác sa v tomto ročníku súťaže komisia ocenila študenta Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STÚ v Bratislave Bc. Petra Sedmáka. Najvyššiu známku získala jeho bakalárska práca s témou: Návrh a dimenzovanie malej farmárskej bioplynovej stanice.
Bakalárska práca sumarizuje existujúce produkcie produktov a odpadov a poukazuje na možnosť výstavby malej bioplynovej stanice aj pre typ družstva, kde by bioplynová stanica využívala iba hnoj z hospodárskych zvierat a zvyšky z trávnych porastov, ktoré nie sú v súčasnej dobe využité. Cenu odovzdávali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a konateľ Reclay Group Fritz Flanderka. Cenu preberali za CEEV projektová manažérka Zuzana Dovalová a generálny riaditeľ NATUR-PACK, a.s. Michal Sebíň. Cenu preberal Peter Sedmák (STU). 
Partnerom tejto kategórie je spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ktorá každoročne oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Euro. 

 


Čestné uznanie
Zelená hliadka


Vyhlasovatelia súťaže sa tento rok rozhodli mimoriadne udeliť čestné uznanie pre Zelenú hliadku. Zelená hliadka predstavuje v podmienkach SR ojedinelú dobrovoľnícku aktivitu zameranú na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov a skrášľovanie mestského a verejného prostredia.   Cenu odovzdával štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Cenu preberal iniciátor Zelenej hliadky Matej Čupka.


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020