Víťazi 11. ročníka (2016)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Obec Bánov
za projekt Za zelený Bánov - skvalitnenie práce pri nakladaním s odpadmi

Obec Bánov dlhoročne dosahuje v rámci novozámockého regiónu nadpriemerné výsledky pri nakladaní s komunálnym odpadom. Bez použitia dotačných prostriedkov zaviedla na svojom území efektívny systém triedeného zberu zložiek odpadu. Samospráva obce príkladne komunikuje a motivuje rôzne vekové skupiny obyvateľov obce k triedeniu komunálnych odpadov vznikajúcich v ich domácnostiach.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
PCA Slovakia, s.r.o.

za projekt 0 kg odpadov zneškodnených skládkovaním“

Výrobca automobilov PCA Slovakia, s.r.o. vytvoril vo svojom výrobnom závode v Trnave jedinečný systém nakladania s odpadmi. Výsledkom jeho snaženia je skutočnosť, že všetky druhy vznikajúcich odpadov z prevádzky závodu sú zhodnocované, žiaden z odpadov nekončí na skládke, vrátane nebezpečných odpadov. Tento dosiahnutý stav je výsledkom uplatňovania dlhodobej koncepcie PCA Slovakia zameranej na výchovu pracovníkov závodu a hľadanie technických riešení umožňujúcich zhodnocovanie všetkých druhov odpadov.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
BRAIN:IT s.r.o.
za projekt „WASTE:IT / Sensoneo"

Spoločnosť Braint:IT s.r.o. vyvinula vlastný patent monitorovania odpadu pomocou senzorov zabudovaných v zberných kontajneroch, ktoré poskytujú užívateľom aktuálne informácie o ich naplnenosti, umožňujú spracovávať dlhodobé záznamy o kvalite zberu rôznych druhov odpadov. Senzory sú založené na ultrazvukovej technológii, v pravidelných intervaloch zaznamenávajú výšku odpadu a tieto informácie následne prenášajú cez mobilnú sieť do bezpečného úložiska, kde sa spracúvajú pre účely mobilnej aplikácie. Ide o slovenský patent, ktorý sa úspešne uplatňuje nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Kaufland Slovensko, v.o.s.
za projekt „Zelený Kaufland“

Projekt „Zelený Kaufland“ je prejavom zodpovednosti obchodu za environmentálne správne nakladanie s odpadom vznikajúcim z výrobkov pochádzajúcich z jeho predajných pultov a účinným spôsobom na predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach. Spotrebiteľ dostáva dôležitú informáciu o možnosti zhodnocovania zakúpeného tovaru priamo na mieste nákupu. Kaufland vychováva svojich zákazníkov prostredníctvom rôznych aktivít ako sú Zelené zberné dni, Zelený náučný chodník, či priamou envirovýchovou určenou pre školskú a predškolskú mládež.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Michaela Mihalovová
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu „Vývoj progresívneho kompozitného paliva na báze fytomasy“
  

Hodnotiaca komisia ocenila vysokú celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Michaely Mihalovovej ako aj jej prínos pre priemyselnú prax. Navrhované palivo vytvorené odpadmi zo slamy a papierenského kalu je vhodným riešením pre malé a stredné spaľovacie systémy.

Partnerom tejto kategórie je spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ktorá každoročne oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Euro. 

 


Čestné uznanie
RYS IT, s.r.o.
za projekt: „Viacúčelové kontajnerové stojisko: umelecké dielo uprostred sídliska“

Projekt spoločnosti RYS IT originálnym spôsobom pretvára nevzhľadné anonymné sídliskové stojiská na zber komunálneho odpadu na viacúčelový, esteticky hodnotný priestor, ktorý v ľuďoch vyvoláva príjemné pocity. Uzamykateľné kontajnerové stojisko sa stáva umeleckým dielom, ktoré prostredníctvom netradičného dizajnu vytvára novú estetickú súčasť okolia bytového domu. Stojisko už obyvateľov neodpudzuje neporiadkom a neobťažuje zápachom, ba dokonca im umožňuje umiestnením špeciálnej skrinky uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja.


Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže:
štátny tajomník Boris Susko za MŽP SR, Christian Keri za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Petra Rauch- Horáčková za Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020