Víťazi 13. ročníka (2018)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
za projekt Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov “

Ponitrianske združenie obcí od roku 2005 zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom pre 65 obcí s takmer 80.000 obyvateľmi. Zaviedlo efektívny solidárny a zásluhový systém založený na individuálnom vážení s adresným vyhodnocovaním zberu. Združenie sa svojou systematickou prácou pričinilo o výrazné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, znížil sa i počet nelegálnych skládok na území obcí. Dôsledkom uskutočnených zmien je každoročný nárast vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Združenie v súčasnosti dosahuje 46% mieru triedenia komunálnych odpadov.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
TESCO STORES SR, a. s.

za projekt Znižovanie objemu potravinového odpadu/ boj proti plytvaniu potravinami“

Spoločnosť Tesco, ako jeden z významných maloobchodných predajcov potravín na Slovensku, prijala medzi svoje strategické priority znižovanie potravinového odpadu, a to nielen vo vlastných prevádzkach, ale i naprieč celým dodávateľským reťazcom. Spoločnosť Tesco úspešne prepája znižovanie potravinového odpadu s charitatívnou činnosťou. Aktívnou spoluprácou s Potravinovou bankou Slovenska spoločnosť v roku 2017 darovala vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky celkovo až 577 ton prebytkov potravín. Ako prvý obchodný reťazec v SR spustil pilotný projekt elektrického kompostovania potravinového odpadu.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
PANARA, s.r.o.
v spolupráci so spoločnosťou
ENVIROCARE s.r.o. a s Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, FCHPT

za projekt „NONOILEN"

Projekt NONOILEN predstavuje progresívne riešenie problému neustále rastúceho množstva plastového odpadu. Ide o novo vyvinutý materiál, založený na dvoch polyméroch pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín, plne biodegradovateľných, pričom mechanické vlastnosti NONOILENU sú porovnateľné s vlastnosťami bežne používaných syntetických plastov. NONOILEN má predpoklady na nahradenie značnej časti plastových výrobkov, najmä jednorazových, s krátkou dobou životnosti. Z uvedených dôvodov má tento materiál vysoký potenciál uplatnenia na globálnom trhu.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
CURADEN Slovakia s.r.o.  
v spolupráci s organizáciami CEEV Živica, Nadácia Ekopolis, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Priatelia Zeme - SPZ, Polyplast v.d., Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

za projekt „Eko Alarm“

Spoločnosti CURADEN, zástupkyni švajčiarskej značky CURAPROX, sa v snahe o znižovanie environmentálnej stopy výrobcu, podarilo úspešne zaviesť projekt zberu použitých zubných kefiek a vyrábať z nich koše na triedený zber odpadu. Vo svojom úsilí spoločnosť pokračuje a spoluprácou so štyrmi mimovládnymi organizáciami v rámci projektu EkoAlarm, zavádza systém triedeného zberu odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme. 


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Mgr. Stella Slučiaková
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
za projekt „CGE model kruhovej ekonomiky Slovenska“

  

Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce. Študentke sa podarilo vytvorenie prvého národného CGE modelu, ktorý je obohatený o prvky obehového hospodárstva. Okrem toho práca hodnotí možné ekonomické dopady zvyšovania poplatkov za skládkovanie.

Partnerom tejto kategórie je spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ktorá každoročne oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Eur. 

 


Čestné uznanie
Bored Monkey s.r.o.

za projekt: „Garbage Gobblers“

Autorke projektu Mgr. Art. Táni Zacharovskej sa podarilo vytvoriť interaktívnu tabletovú hru Garbage Gobblers, určenú pre deti od 3 do 12 rokov. Jedinečnosť hry spočíva v tom, že nielen učí triediť odpad, ale hlavne vytvára emocionálny vzťah k ochrane prírody prostredníctvom vizuálnej a hudobnej spätnej väzby a nabáda hráča k zmene správania aj v reálnom životom. Hra je dostupná ako bezplatná aplikácia na Google play. 


Čestné uznanie
Centrum environmentálnych aktivít
za projekt: „Mladí reportéri pre životné prostredie“

Projekt Mladí reportéri pre životné prostredie sa úspešne uplatňuje v prostredí mnohých slovenských základných a stredných škôl. Spája ciele environmentálnej a mediálnej výchovy na školách a zároveň svojich účastníkov a ich početnú divácku komunitu učí dívať sa kriticky okolo seba, identifikovať miestne problémy životného prostredia, informovať o nich a navrhovať možné riešenia. aktivitami. Významným spôsobom prispieva k šíreniu osvety o potrebe predchádzania vzniku odpadov, ich triedení a zhodnocovaní.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže:
generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Filip Macháček za Ministerstvo životného prostredia SR, Rafael Fruscio za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác a Petra Rauch za Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020